تبلیغات
ویترین ایرانسل - سرویس پیشرفته آهنگ پیشواز

ویترین ایرانسل

آخرین اخبار و اطلاعات در مورد ویترین ایرانسل و آهنگ پیشواز جدید

 آهنگ پیشواز چیست؟
ایرانسل می کوشد با ارائه سرویس های متنوع و کاربرد های جدید و جذاب برای تلفن همراه، جامعه ایرانی را با فناوری روز دنیا همراه کند. با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، ایرانسل در جدیدترین گام خود، یکی از جذاب ترین فناوری های شبکه تلفن همراه را به ایرانیان عرضه می کند.
تاکنون هرکسی که با شماره ایرانسل شما تماس می گرفت، تا قبل از اینکه شما به تماس جواب دهید، صدای «بوق...بوق» معمولی را می شنید. سرویس آهنگ پیشواز ایرانسل، یک سرگرمی و فناوری نوین است که به شما امکان تغییر این صدا را می دهد.
از این پس و با استفاده از سرویس آهنگ پیشواز، دیگر مجبور نیستید که تماس گیرندگان تان را با صدای معمولی «بوق...بوق» در انتظار بگذارید. بلکه می توانید این صدا را برای کسانی که با شما تماس می‌گیرند، مطابق میلتان به یک قطعه موسیقی یا آهنگ خاص تغییر دهید.
چند نکته مهم:
• آهنگ پیشواز زنگ گوشی تلفن همراه شما نیست!
• آهنگ پیشواز برای شما پخش نخواهد شد، بلکه برای کسانی که با شما تماس می‌گیرند (از تمامی خطوط) پخش می‌شود.
• دقت کنید که آهنگ پیشواز شما در تنظیمات گوشی شما ذخیره نمی شود، بلکه در شبکه تلفن همراه ایرانسل قرار می گیرد. بنابراین مهم نیست که گوشی شما ساخت کدام شرکت است یا مدل و قابلیت‌های آن چیست. شما می توانید با هر نوع گوشی ای از این سرویس استفاده کنید.

فقط هزینه خرید را می پردازید!
• ارسال پیام کوتاه برای خرید / حذف رایگان است.
• در صورت حذف آهنگ، امکان بازگرداندن هزینه آن به شما وجود ندارد.
• پس از خرید، یک پیام کوتاه تایید برای اشتراک سرویس و یک پیام کوتاه تایید برای خرید آهنگ پیشواز دریافت خواهید کرد و ظرف چند دقیقه اولین آهنگی که خریداری می‌کنید به طور پیش‌فرض برای تمامی تماس‌گیرندگان شما تنظیم خواهد شد.
• استفاده از سرویس آهنگ پیشواز، هزینه ماهیانه، هزینه فعال‌سازی یا هزینه تغییر تنظیمات ندارد و تنها هزینه آن، هزینه خرید هر آهنگ برای یک دوره زمانی مشخص است.
• در صورتی که برای تغییر تنظیمات یا دریافت اطلاعات (مانند فهرست آلبومتان) از روش پیام کوتاه استفاده کنید، هزینه ارسال هر پیام کوتاه مطابق طرح تعرفه فعال در حسابتان محاسبه می‌شود. سایر روش‌های استفاده از این سرویس رایگان است.
• زمانی که یک آهنگ پیشواز خریداری می‌کنید، در صورتیکه مشترک سیم کارت اعتباری ایرانسل باشید، هزینه آن از اعتبار مکالمه شما کسر می‌شود و اگر مشترک سیم کارت دائمی ایرانسل باشید، هزینه خرید آهنگ به صورتحساب شما اضافه می‌شود.
• شما می‌توانید به محض خرید هر آهنگ تا سه روز بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، آن را به دفعات با آهنگ هم قیمت دیگری تعویض کنید.

چرا از آهنگ پیشواز استفاده کنیم؟
آهنگ پیشواز ایرانسل، نشان‌دهنده شخصیت و سلیقه منحصر‌به‌فرد شماست و تماس‌ها را لذت‌بخش‌تر می‌کند!

توجه:
•در صورتی که از قبل آهنگی داشته باشید، خرید آهنگ جدید به معنای پخش بلافاصله آن نیست بلکه آهنگ قبلی تا زمان پایان یافتن دوره اعتبارش برای تماس گیرندگان پخش خواهد شد.
•آهنگ‌های پیشواز جدیدی که خریداری می‌کنید، به انتهای آلبوم شما اضافه می‌شوند وتا پایان مدت اعتبار خود در آلبوم باقی می‌مانند. به این ترتیب تمام آهنگ‌های خریداری شده که دوره اعتبار آنها تمام نشده باشد در آلبوم قرار گرفته و شما می‌توانید از آنها استفاده کنید.
•در هر لحظه فقط دوره اعتبار آهنگ اول آلبوم شما مصرف می‌شود.
••در صورت حذف یک آهنگ، آهنگهای بعدی جایگزین آن خواهند شد.

توجه:
•در صورتی که از قبل آهنگی داشته باشید، خرید آهنگ جدید به معنای پخش بلافاصله آن نیست بلکه آهنگ قبلی تا زمان پایان یافتن دوره اعتبارش برای تماس گیرندگان پخش خواهد شد.
•آهنگ‌های پیشواز جدیدی که خریداری می‌کنید، به انتهای آلبوم شما اضافه می‌شوند وتا پایان مدت اعتبار خود در آلبوم باقی می‌مانند. به این ترتیب تمام آهنگ‌های خریداری شده که دوره اعتبار آنها تمام نشده باشد در آلبوم قرار گرفته و شما می‌توانید از آنها استفاده کنید.اعتبار آهنگ اول آلبوم شما مصرف می‌شود.
••در صورت حذف یک آهنگ، آهنگهای بعدی جایگزین آن خواهند شد.

مزایای استفاده از آهنگ پیشواز ایرانسل چیست؟
اشتراک و استفاده از این سرویس آسان و سریع است و قابلی تهای خاصی را در اختیارتان قرار
م یدهد. شما م یتوانید آهن گهای متفاوتی را برای تما سگیرندگان متفاوت تنظیم کنید، م یتوانید
چند آهنگ را در یک فهرست پخش طوری تنظیم کنید که به صورت تصادفی پخش شوند و حتی
م یتوانید با برنامه ریزی برای زما نهای مختلف)آینده(، آهن گهای متفاوتی تنظیم کنید.
انتخاب نوع آهن گهای پیشواز ، نشا ندهنده شخصیت و سلیقه منحص رب هفرد شما است و
تما سها را لذ تبخ شتر م یکنند! شما می توانید با تنظیم آهن گهای متفاوت برای افراد مختلف،
یا برای زما نها یا مناسب تهای خاص، احساسی خوشایند در فردی که با شما تماس گرفته
است، ایجاد م یشود.
این سرویس جدید و مقرون به صرفه، همچنین دارای مزایای متعدد دیگر و قابلیت های گوناگونی
است که در زیر به آنها اشاره شده است:
حذف بوق انتظار معمولی )بوق..بوق(
اشتراک و تنظیمات آسان
امکان اشتراک برای تمامی مشترکین دائمی و اعتباری ایرانسل
پخش آهنگ پیشواز برای تمام تماس گیرندگان )از تمامی خطوط( که از سراسر جهان
با شما تماس م یگیرند
امکان تنظیم یک یا چند آهنگ به عنوان پی شفرض
امکان تنظیم آهن گهای گوناگون برای زما نهای مختلف روز یا هفته
امکان تنظیم آهن گهای گوناگون برای تما سگیرندگان مختلف
امکان تعریف گرو ههای تما سگیرندگان
امکان تنظیم حالت پخش فقط یک آهنگ برای همه
امکان تنظیم حالت پخش بیش از یک آهنگ به صورت تصادفی
فقط هزینه خرید را می پردازید!
استفاده از سرویس آهنگ پیشواز، هزینه ماهیانه، هزینه فعا لسازی یا هزینه
تغییر تنظیمات ندارد و تنها هزینه آن هزینه خرید هر آهنگ برای یک دوره زمانی
مشخص است. توجه کنید که هزینه آهنگ پیشواز تنها زمانی به حساب شما
منظور م یشود که خرید آهنگ موفقیت آمیز باشد و آهنگ خریداری شده به آلبوم
شما فرستاده شده باشد.
استفاده از این سرویس هیچگونه هزینه دیگری در بر ندارد. به یاد داشته
باشید در صورتی که برای تغییر تنظیمات یا دریافت اطلاعات )مانند فهرست
آلبومتان( از روش پیام کوتاه استفاده کنید، هزینه ارسال هر پیام کوتاه مطابق
طرح تعرفه فعال در حسابتان محاسبه م یشود. سایر روش های استفاده از این
سرویس رایگان است.
به یاد داشته باشید که فقط هزینه خرید از شما دریافت می شود!
توجه: زمانی که یک آهنگ پیشواز خریداری م یکنید، در صورتیکه مشترک
سیم کارت اعتباری ایرانسل باشید، هزینه آن از اعتبار مکالمه شما کسر م یشود
و اگر مشترک سیم کارت دائمی ایرانسل باشید، هزینه خرید آهنگ به صورتحساب
شما اضافه م یشود.